Waarom Risicobeheersing?

If you stick your head in the sand,

you will not see who is about to kick your arse!


Met andere woorden:


Het beheersen van risico's voorkomt verrassingen.


Bij het beheersen van risico's spelen vragen als "Wat is de context?", "Wie zijn onze stakeholders?" en "Wat zijn onze doelstellingen?" een centrale rol. De antwoorden op die vragen vormen het uitgangspunt voor alle activiteiten rond dit thema, waarbij communicatie centraal staat.

Risicomanagement draait vooral om het stimuleren van het goede gesprek tussen mensen, en in relatie tot de doelstellingen, waarbij zowel de doelstellingen als de risico's op een uniforme wijze SMART zijn geformuleerd. Alleen dan kan er effectieve besluitvorming plaatsvinden over mogelijke beheersmaatregelen.Om het goede gesprek te kunnen voeren, is het van belang een risico op een uniforme manier te beschrijven, zodat iedereen exact hetzelfde beeld heeft bij wat we met dat risico bedoelen:Dat goede gesprek kunnen we verder ondersteunen door gebruik te maken van middelen zoalsBowTieXP risk assessment software, die risico's met dit soort grafische voorstellingen in beeld brengt:


General Bowtie

Klik op de BowTie voor een uitgebreid voorbeeld


Verder is het van belang met elkaar een proces af te spreken, waarmee we onze risico's daadwerkelijk gaan beheersen, en waar het niet alleen blijft bij het opschrijven van onze zorgen, maar dat we acties uitzetten om maatregelen te implementeren:Bij het uitvoeren van de werkzaamheden richten wij ons op de mens en de processen die in die omgevingen een rol spelen, waarbij het toepassen van methoden en technieken met een dosis gezond verstand vanzelfsprekend is. 


Hoe kan ik u helpen?

Succinct Consulting levert aanwijsbare bijdragen in de operationele processen door praktische toepassing van kennis en ervaring met industriestandaarden als ISO31000, M_o_R®, COSO en Risman. Daarnaast levert Succinct Consulting op deze standaarden gebaseerde middelen om vast te stellen in welke mate deze standaarden daadwerkelijk worden toegepast, en wat daar de resultaten van zijn.

Voorbeelden van activiteiten:

 • Het bieden van directe, telefonische en gratis hulp middels onze Eerste Hulp Bij Risico’s;
 • Het verzorgen van één-op-één persoonlijke begeleiding bij het beheersen van uw kansen en bedreigingen tijdens een VIP-dag;
 • Het organiseren en uitvoeren van workshops, trainingen en groepsbijeenkomsten om het bewustzijn ten aanzien van kansen en bedreigingen bij uw medewerkers te vergroten of kennis en ervaringen met elkaar te delen;
 • Met moderne middelen ondersteunde risico inventarisatie sessies of bijeenkomsten om uw risico management beleid vorm te geven;
 • Eén op één sessies om uw werkwijzen toe te passen en te implementeren in uw eigen praktijksituatie;
 • Clinics om een gevoel te krijgen bij het vastleggen van kansen en bedreigingen;
 • Risico-inventarisatie sessies om te bepalen hoeveel en welke kansen en bedreigingen er een rol kunnen spelen;
 • Control Risk Self Assessments (CRSA's) om vast te stellen hoe het met de beheersing van uw kansen en bedreigingen zit;
 • Quick scans, assessments of audits om één of meerdere metingen te doen;
 • Het begeleiden, vormgeven of uitvoeren van activiteiten om uw kansen en bedreigingen te identificeren, te wegen, maatregelen voor te bepalen of te implementeren;
 • Het ontwikkelen van middelen om uw kansen en bedreigingen vast te leggen, te monitoren, te beheersen en over te rapporteren;
 • Het opzetten en faciliteren van uw eigen trainingen;
 • Het trainen van uw managers en uw medewerkers in het toepassen van ISO31000 of M_o_R®, of het samen voorbereiden op examens in deze methodieken.
 • Het maken en opleveren van uw risicoplannen, rol-of functiebeschrijvingen, risico registers actieplannen, maatregel-overzichten.
 • Het on-line reviewen van (beleids-) documenten, functie- of rolbeschrijvingen, RACI-matrices, risico-registers, actieplannen, maatregel-overzichten, risico-rapportages, etc. ten opzicht van een vooraf te bepalen referentiekader en voor een vaste prijs.